Algemene verkoopvoorwaarden & wettelijke mededelingen

1.Algemene bepalingen
2.Aankoop van goederen, orderverwerking
3.Prijzen en betaling
4.Levering
5.Risico- en eigendomsoverdracht
6.Herroepingsrecht
7.Garantie
8.Aansprakelijkheid
9.Diversen

Algemene bepalingen

Deze verkoop- en leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op de verkoop en levering van de producten die worden aangeboden op de website www.twistiti.com aan klanten in de Europese Unie. Lees alle verkoop- en leveringsvoorwaarden aandachtig voordat u een product op deze website bestelt. Door een van onze producten te bestellen, accepteert u automatisch de hieronder beschreven bepalingen. Wij willen u erop wijzen dat de weigering van de verkoop- en leveringsvoorwaarden u de toelating ontneemt om de op deze website aangeboden artikelen te bestellen.

De uitgever behoudt zich het recht voor om deze algemene verkoopvoorwaarden te allen tijde aan te passen of te wijzigen. In geval van wijziging zullen de algemene verkoopvoorwaarden die van kracht zijn op de dag van de bestelling worden toegepast op elke bestelling.

Deze algemene verkoopvoorwaarden hebben alleen betrekking op niet-commerciële natuurlijke personen.

Deze website wordt beheerd door Twistiti NV/SA, Rue du Sart Ernage 1, 5030 Gembloux (“Twistiti”). Telefoon: 0474 22 36 32. E-mail: info@twistiti.com.

Aankoop van goederen, orderverwerking

De bestelling van een product op deze website wordt beschouwd als een aanbod betreffende de aankoop van een product in overeenstemming met deze verkoop- en leveringsvoorwaarden.

Na het plaatsen van een bestelling ontvangt u een orderbevestiging op uw e-mailadres waarin staat dat wij kennis hebben genomen van uw bestelling.

Bestellingen zijn onderworpen aan de goedkeuring van Twistiti.

Wij bevestigen de aanvaarding van uw bestelling door u een orderbevestiging per e-mail toe te sturen. Dit resulteert in een juridisch bindend contract tussen beide partijen.

Prijzen en betaling

De prijs van een product komt overeen met de respectievelijke gegevens die op de website worden vermeld, behalve in het geval van duidelijke fouten. De btw (actueel geldend percentage) is in de aangegeven prijzen inbegrepen. De leveringskosten zijn niet in de prijs inbegrepen; deze worden apart naast het aanbod aangegeven. Voordat de bestelling wordt verzonden, worden de eenheidsprijzen, inclusief verzendkosten, opnieuw afzonderlijk getoond, evenals de totale prijs.

Bij betaling via onze partner Paypal zijn de algemene voorwaarden van PayPal van toepassing.

Bij betaling via onze partner Stripe, d.w.z. elke betaling die niet via PayPal wordt gedaan, zijn de algemene gebruiksvoorwaarden van Stripe van toepassing.

Levering

Levering vindt in principe plaats binnen maximaal 15 dagen na de datum van de bestelling, tenzij op het moment van de uitvoering van de bestelling uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Het leveringsadres komt overeen met de gegevens in de bestelbevestiging.

Het bestelde product wordt geleverd op het adres dat op het bestelformulier is vermeld. In geval van een foutieve invoer van gegevens, in het bijzonder een onjuist of onvolledig leveringsadres, kan Twistiti niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen in termen van vertraging of onmogelijkheid van levering. Alle kosten in verband met de terugzending van producten als gevolg van een foutieve invoer van gegevens door de Klant zijn uitsluitend voor rekening van de Klant.

Risico- en eigendomsoverdracht

De risico-overdracht vindt plaats bij de levering. Het risico, in de zin van deze bepaling, heeft betrekking op de aansprakelijkheid voor schade aan het product of schade veroorzaakt door het gebruik, de behandeling of de opslag ervan.

Herroepingsrecht

U kunt uw contractverklaring (bestelling) binnen een termijn van 15 dagen (vanaf de dag van levering) zonder opgave van redenen annuleren, hetzij schriftelijk (bijv. per brief, e-mail), hetzij door de goederen aan ons te retourneren. De termijn begint te lopen op het moment van de ontvangst van de goederen. De herroeping moet worden gericht aan: Twistiti NV/SA, Rue du Sart Ernage 1, 5030 Gembloux, België. E-mail: info@twistiti.com

Als de herroeping correct is uitgevoerd, zullen wij de betaalde prijs binnen 30 dagen terugbetalen, op voorwaarde dat de goederen ongebruikt en in originele staat bij Twistiti aankomen. De kosten voor het terugsturen van de goederen zijn voor uw rekening als de geleverde goederen overeenkomen met de bestelde goederen.

Garantie

Als het product beschadigd is of niet goed werkt, zal Twistiti het product onmiddellijk – na beoordeling – herstellen of een vervangend product aan u leveren, zodra het beschadigde of defecte product door het bedrijf is ontvangen.

Europese garantie: alle producten die op deze website te koop worden aangeboden, worden geleverd met een Europese garantie van 24 maanden, afgeleverd door het bedrijf Twistiti NV/SA, voor materiaal- of fabricagefouten. De algemene voorwaarden betreffende de garantie zijn opgenomen in de bij elk product geleverde gebruiksaanwijzing.

Garantieaanvragen moeten worden ingediend bij een geautoriseerde Twistiti dealer of door het product terug te sturen naar Twistiti. Bij de garantieaanvraag moet een document zijn bijgevoegd met vermelding van de datum van aankoop. De volgende stukken worden geaccepteerd als bewijs van aankoop:

  • Een kassabon voor een product dat bij een detailhandelaar is gekocht,
  • De originele factuur of de originele leveringsbon,
  • Een afschrift van een bank- of kredietkaart.

Producten die op basis van deze garantie worden geretourneerd, moeten per pakketpost naar het volgende adres worden gestuurd:

Twistiti NV/SA
Rue du Sart Ernage, 1
5030 Gembloux, BELGIË

Aansprakelijkheid

Twistiti kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de niet-uitvoering van de gesloten overeenkomst in geval van toevallige gebeurtenissen en overmacht zoals gedefinieerd door de wet en de jurisprudentie.

De keuze en de aankoop van een product vallen onder de uitsluitende verantwoordelijkheid van de Klant.

Diversen

Overdracht van rechten en kosten: de overeenkomst tussen u en Twistiti SA wordt geacht bindend te zijn voor u en Twistiti NV/SA, evenals voor onze respectieve rechthebbenden. U kunt het recht om de bestelde en in dit contract gedefinieerde goederen te leveren niet overdragen, afstaan, bezwaren of anderszins van de hand doen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Twistiti NV/SA.

Nietigheidsclausule: indien bepalingen van deze verkoopvoorwaarden gedeeltelijk of geheel ineffectief zijn, blijft de effectiviteit van de overige bepalingen geldig.

Elektronische communicatie: door te surfen op onze website gaat u ermee akkoord dat de communicatie – in overeenstemming met de geldende wetgeving – elektronisch kan worden uitgevoerd. Wij nemen contact met u op via uw e-mailadres of per post op het door u opgegeven adres.

Contactadres van Twistiti: om contact op te nemen met ons bedrijf, stuur ons een brief per post naar Twistiti NV/SA, Cours Saint-Michel 30A – 1040 Etterbeek, België of stuur een e-mail naar info@twistiti.com.

Deze voorwaarden zijn onderworpen aan de Belgische wetgeving. In geval van een geschil zullen Twistiti en de Klant proberen het geschil in der minne op te lossen. Als de transactie mislukt, zijn alleen de Belgische rechtbanken bevoegd.